Regulamin

Informacje o Firmie:
Sklep internetowy Elbzas
działający pod adresem www.elbzas.pl prowadzony jest przez Pawła Michałowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELBZAS Zaopatrzenie Szkół i Biur Paweł Michałowski z siedzibą w Elblągu przy ulicy Żyrardowska 77 lok. 3, zarejestrowaną w CEIDG prowadzoną przez ministra gospodarki RP, e-mail: elbzas@onet.pl, nr telefonu: 55 235 19 99.

§1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.elbzas.pl
, w którym to Klient składa zamówienia i dokonuje zakupów.
3. Sprzedawca - Paweł Michałowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELBZAS Zaopatrzenie Szkół i Biur Paweł Michałowski, z siedzibą w Elblągu pod adresem Żyrardowska 77/3, 82-300 Elbląg (siedziba), NIP: 5781804025, REGON: 281364164. Sprzedawca posiada następujące dane kontaktowe - telefon: 55 235 19 99 oraz adres e-mail: elbzas@onet.pl
. Kontakt pisemny na adres siedziby jak wyżej.
4. Klient, użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument, osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilny), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu.
5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki (m.in. rodzaj i ilość towaru).
6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
7. Towar - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu.
8. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, przy czym nie obejmują świąt państwowych, kościelnych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
§2 Procedura składania zamówienia
1. Sklep przyjmuje zamówienia w następujący sposób:
a.  poprzez stronę internetową www.elbzas.pl
,
b. telefonicznie pod numerem telefonu 55 235 19 99
c. faksem pod numer 55 233 77 20
2. Składając Zamówienie na stronie sklepu należy wybrać Towar i dodać go do Koszyka. Następnie należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami na stronie sklepu.
3. Kolejnym krokiem jest wybranie formy dostawy i płatności za Towar.
4. Do zatwierdzenia Zamówienia Klient musi zaakceptować Regulamin Sklepu.
5. Zamówienie zostaje zakończone w chwili naciśnięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę".
6. Po dokonaniu Zamówienia sklep dostarcza Klientowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia.
7. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach działalności firmy.
8. Zamówienia są realizowane w przeciągu 1-7 dni roboczych.
9. Koszty przesyłki ustalane są  po złożeniu zamówienia. W niektórych przypadkach koszty przesyłki ponoszone są w całości przez Sklep.
10. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie. Klient może również złożyć zamówienie bez zakładania konta podając niezbędne dane do realizacji zamówienia lub telefonicznie oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
11. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny mogą ulegać zmianie, a zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Prezentowane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
12. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
13. Fakt złożenia zamówienia i przyjęcia do realizacji oraz realizacji zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
14. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
15. Każde potwierdzone zamówienie złożone w Sklepie jest weryfikowane przez obsługę Sklepu, a zamówienie zweryfikowane jest realizowane. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brak jest kontaktu z Zamawiającym, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Zamawiającego lub pracowników Sklepu po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem.
16. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia - jeśli nie zostało ono już zrealizowane (wysłane). Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem Konta w Sklepie, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu lub telefonicznie. Anulowanie zamówienia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
17. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, których nie można potwierdzić albo brakuje danych kontaktowych, telefonu lub dane te są nieprawidłowe.
18. Zamawiający ma zawsze możliwość sprawdzania statusu swoich zamówień gdy jest zalogowany w systemie.
19. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Zamawiającego nie później niż 3 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy, Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

§3 Płatności i rozliczenia

1. W Sklepie płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
- przy odbiorze - płatność osobiście podczas odbioru Towaru,
-  przelewem - na konto Elbzas,
2. Ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Zamawiający.
3. Każde zamówienie realizowane jest wraz z paragonem/fakturą potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
4. Zamawiający nabywając Towar zapakowany po rozpakowaniu oryginalnego opakowania - zgodnie z art.10 ust.3 pkt 2 cyt. ustawy - nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Zwrot Towaru w wersji zapakowanej oryginalnie może nastąpić jedynie w nienaruszonym opakowaniu w terminie 14 dni kalendarzowych, wyłącznie po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru. Do zwrotu muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi Towar został dostarczony do Zamawiającego oraz oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i preferowanej formie rozliczenia zwrotu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8. Klient ma prawo do zwrotu towaru na podstawie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu na zasadach określonych przez ustawę.
9. Wymagania techniczne korzystania z usług portalu internetowego: dostęp do internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768, komputer Zamawiającego musi mieć włączoną opcje akceptacji "cookies".
10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
11. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w przypadku nieuniknionego sporu właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy wskazany przez Klienta.
§4 Reklamacje
1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Towarem oferowanym przez Sklep za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, e-mailem lub pisemnie.
2. Reklamacja powinna zawierać:
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
3. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystarczające do jej rozpatrzenia Sklep zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
4.Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
5. Użytkownik otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
§5 Odstąpienie od umowy
1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (zakup Towaru w Sklepie) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: elbzas@onet.pl
. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz w pkt 3.
2. Odstąpienie powinno zawierać:
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Towaru,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
3. Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
P.H.U. Elbzas Zaopatrzenie Szkół i Biur Paweł Michałowski
82-300 Elbląg, Żyrardowska 77/3
 elbzas@onet.pl

Ja ................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy - zwrotu towaru z zamówienia nr:
Data zakupu : ____________________
Imię i Nazwisko: _________ _________
Nazwa Towaru: __________________
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy zamówiony Towar został otwarty i nie jest w oryginalnym opakowaniu producenta.